اسامی کردی برای دختر و پسر :

اسامی کردی برای دختر و پسر :

ژوان: میعادگاه عاشق و معشوق
زانیار: دانشور
سیروان:نام رودی در کردستان
زیلان: اسم گیاهی بسیار زیبا در قلعر چشمه، دختر
روژیا:اولین روز زندگی. دختر
هانا:فریادرس. دختر
سایدا:سایە مادر. دختر
میلکان:سرزمین اجدادی. دختر
رۆنیا : نور چشم. دختر
ڕوناک: روشنایی . دختر
شانی: با ناز راه رفتن. دختر
سروه: نسیم/زمزمه. دختر/پسر
بەیان: سپیدە دم. دختر
ئاڵا:پرچم. دختر
شرمین:با شرم و حیا. دختر
سولین:غنچه گل. دختر
شەنگە: زیبا. دختر
آیرین:آیرین/ آتشین. دختر
ڕوژین:مانند روز. دختر
سوژین:روشنایی زندگی. دختر
اسرین:منسوب بە اشک. دختر
هاوین:تابستان. دختر
سوما:نور چشم. دختر
دیلان:نوعی رقص کوردی . دختر
کالی:دختر چشم آبی با گیسوان طلایی
گلاویژ:ستارە شباهنگ . دختر
دلنیا:دلگرم و مطمئن . دختر
روژینا:مانند روز . دختر
دینا:پسندیده . دختر
ڕوژان:روزها . دختر
دیا:بینائی و نور چشم . دختر
بهناز:نازنین . دختر
آسوو: افق . دختر/پسر
مادیا:از نسل ماد. دختر
نیلا:روشنایی.دختر
نشمیل:خرامان. دختر
کارین:کارا، توانمند. دختر
هیرو:نام گلی زیبا. دختر
مدیا:سرزمین مردم ماد. دختر
هونیا:شعر و ترانە. دختر
لاوین:نوازش دهنده. دختر
بەیان:سپیدە دم. دختر
آاگرین:آتشین. کنایه از آدم شجاع . پسر/دختر
ژیار:فرهنگ و تمدن . پسر
هیژا:عزیز و ارجمند. پسر
کاوە:پسر
سانان:بزرگان/ شاهان. پسر
زاگروس:کوه. پسر
ئایرا:فرزند آتش/سبز و خرم. پسر
هوزان:آوازه خوان. پسر
کاوان:کوهستان سنگی،جنگجوی آزادی خواه.پسر
کامیار:آرزومند/موفق. پسر
بابان:بزرگ خانە. پسر
پایار:پایدار و استوار. پسر
ڕزگار:آزاد.پسر
وریا:هوشیار، باهوش. پسر
ارتین:گرمای آتش و پاکی حاصل از آتش. پسر
دژار:قلعه. پسر
یارسان : مرد اهل حق، مرد با خدا. پسر
اراد:پاک/ فرشته ای در دین زرتشت. پسر
ڕیبوار:رهگدز. پسر
هیوا:امید. پسر
باشوان:نام کوهی در کوردستان.پسر