افزایش وزن در بارداری | شنای بارداری

افزایش وزن در بارداری:

مقدار افزایش وزن در بارداری به وزن قبل از بارداری و تعداد جنین ها بستگی دارد.

معمولا در ۳ ماهه اول بارداری، خانم های باردار اضافه وزن پیدا نمی کنند یا اضافه وزن شان بسیار جزیی است.،و در سه ماهه دوم و سوم  هر هفته حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ گرم باید افزایش وزن داشته باشد .

بیشترین افزایش وزن بارداری را در سه ماهه سوم خواهید داشت.

آیا افزایش وزن بیشتر یا کمتر از حد خطرناک است؟

یک ارتباط قوی بین افزایش مادر وافزایش رشد جنین و وزن تولد جنین وجود دارد.که میتواند به منجر می شود.

افزایش زیاد در وزن میتواند منجر به مشکلات زایمانی مانند زایمان سخت و طولانی  سزارین و افزایش وزن بعد از بارداری میشود.

افزایش کم هنگام بارداری نیز منجر به رشد ناکافی جنین وزن کم جنین وافزایش ریسک خطر زایمان زودرس میشود.اگردر سه ماهه اول افزایش وزن زیاد یا کاهش وزن زیاد  داشتید با ماما یا پزشک خود مطرح کنید.

از دست دادن وزن یا رژیم غذایی در باردای توصیه نمیشود.بیشتر روی خوردن غذاهای سالم تمرکز کنید تا وزنتان.

بنابر این جدول می تواند راهنمای خوبی برای افزایش وزن در دوران بارداری باشد: کلیک کنید

شنای بارداری | مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلو

شنای بارداری | مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلومقدار افزایش وزن در بارداری به وزن قبل از بارداری و تعداد جنین ها بستگی دارد.معمولا در ۳ ماهه اول بارداری، خانم های باردار اضافه وزن پیدا نمی کنند یا اضافه وزن شان بسیار جزیی است.،و در سه ماهه دوم و سوم هر هفته حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ گرم باید افزایش وزن داشته باشد .بیشترین افزایش وزن بارداری را در سه ماهه سوم خواهید داشت.آیا افزایش وزن بیشتر یا کمتر از حد خطرناک است؟یک ارتباط قوی بین افزایش مادر وافزایش رشد جنین و وزن تولد جنین وجود دارد.که میتواند به منجر می شود.افزایش زیاد در وزن میتواند منجر به مشکلات زایمانی مانند زایمان سخت و طولانی سزارین و افزایش وزن بعد از بارداری میشود.افزایش کم هنگام بارداری نیز منجر به رشد ناکافی جنین وزن کم جنین وافزایش ریسک خطر زایمان زودرس میشود.اگردر سه ماهه اول افزایش وزن زیاد یا کاهش وزن زیاد داشتید با ماما یا پزشک خود مطرح کنیداز دست دادن وزن یا رژیم غذایی در باردای توصیه نمیشود.بیشتر روی خوردن غذاهای سالم تمرکز کنید تا وزنتان.بنابر این جدول می تواند راهنمای خوبی برای افزایش وزن در دوران بارداری باشد:

شنای بارداری | مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلو