فراموشی رمز عبور

ثبت نام

تعیین روز موعد زایمانمحاسبه سن بارداری و تاریخ زایمان


تاریخ اولین روز از آخرین قاعدگی :

متوسط طول دوره قاعدگی: (22 تا 40) (حالت طبیعی 28 روز)