چگونه جنینی که در وضعیت بریچ قرار دارد را به وضعیت سفالیک تغییر دهیم؟

چگونه جنینی که در وضعیت بریچ قرار دارد را به وضعیت سفالیک تغییر دهیم؟

چگونه جنینی که در وضعیت بریچ قرار دارد را به وضعیت سفالیک تغییر دهیم؟

تعریف بریچ:وقتی سرجنین در بالای شکم مادر وپاها پایین قرار بگیرد وضعیت به وجود آمده را بریچ گویند.

این وضعیت برای زایمان طبیعی زیاد مناسب نمیباشد و بهتر است با تکنیک های مختلفی سعی کنیم وضعیت جنین را به حالت سفالیک که برای زایمان طبیعی وضعیت مناسب تری میباشد قرار دهیم.

تکنیک شماره۱:

به پشت بخوابید،بالشتی زیر باسن  خود قرار دهید،به صورتی که باسن شما حدودا ۳۰سانتیمتر بالاتر از سطح زمین مطابق شکل زیر قرار گیرد.

 

این کار را ۳بار در روز و هر بار ۱۰ تا ۱۵ دقیقه انجام دهید.

سعی کنید این حرکت را با معده خالی و در زمانهایی که جنین در حال حرکت است انجام دهید.

در این وضعیت عمیق نفس بکشید تا از انقباض ماهیچه های شکمی جلوگیری شود.

تکنیک شماره۲:

در وضعیت سجده مطابق شکل قرار بگیرید در این وضعیت جاذبه زمین به اصلاح وضعیت جنین شما کمک میکند .

 

این وضعیت را دوبار در روز و هر بار ۵ تا ۱۵ دقیقه و با معده خالی تکرار کنید.

تکنیک شماره۳:

مطابق شکل در حالیکه پاهای شما در سطحی حدود ۲۰ تا ۳۰ سانتی متر بالاتر از بدنتان(مثل پاها روی تخت) سررا بین بازوها روی زمین قرار دهید.

 

این کار را ۳بار در روز و هر بار ۱۰ تا ۱۵ دقیقه انجام دهید.

تکنیک شماره۴:

شنا کردن ومعلق بودن در آب به چرخش جنین کمک میکند.


تکنیک شماره ۵:

به موقعیت ایستادن و نشستن خود توجه کنید.

هنگام ایستادن سرا مستقیم نگه دارید،زانو ها را صاف نگه دارید،سرتان را به سمت سقف بکشید،استخوان کتف را کمی عقب بدهید،شکم را داخل دهید و باسن را به عقب ویا جلو کج نکنید.

هنگام نشستن صاف و قائم بنشینید،کمر راست و شانه ها به عقب  و باسن شما باید با پشت صندلی در تماس باشد.زانوها باید هم سطح و یابالاتر از آن قرار گیرد.

 

تکنیک شماره ۶:

گاهی اوقات قرار دادن کیسه یخ بالای شکم و کیسه گرم در پایین شکم ممکن است به چرخش جنین کمک کند.

 

تکنیک شماره ۷:

میتوانید از موزیک نیز استفاده کنید.

از همسرتان بخواهید با جنینتان صحبت کند.

 

 

تکنیک شماره ۸:

نقطه فشاری انگشت کوچکتان را فراموش نکنید