حاملگی مول

حاملگی مول در اثر رشد بیش ازحد تروفوبلاست ایجاد می شود.حاملگی مول معمولا حفره ی رحم را اشغال می کند اما گاهی در لوله رحم وحتی در تخمدان ایجاد می شود.
مول بر اساس حضور جنین یا عناصر رویانی به دو نوع تقسیم می شود.
١)مول کامل٢)مول ناقص
عومل خطر
سن:در زنان ١۵ساله یا جوانتر و نیز در زنان ۴۵ساله و مسنتر بیشترین میزان بروز حاملگی مولی دیده می شود.
سابقه ی مول:در زنان مبتلا به حاملگی مولی،خطر ابتلا به مول کامل یا ناقص در حاملگی بعدی افزایش می یابد.
علائم
خونریزی:خونریزی رحمی تقریبا در تمام موارد رخ می دهد و ممکن است از لکه بینی تا خونریزی بسیار شدید متغیر باشد.
اندازه رحم: رحم در حال رشد اغلب سریعتر از حد معمول بزرگ می شود و تقریبا در نیمی از موارد اندازه ی رحم بزرگتر از سن حاملگی است.
فعالیت جنین:اگرچه رحم بزرگ می شود ولی هیچ گونه حرکت قلب جنین تشخیص داده نمی شود.
ویژگی های تشخیصی مول
١)ترشح مداوم یا متناوب قهوه ای یا خونی که تا هفته ی ١٢آشکار می شود
٢)بزرگ شدن رحم تا حد فراتر از سن حاملگی
٣)فقدان بخش های جنینی و فقدان حرکت قلب جنین
۴)نمای سونوگرافیک مشخص
۵)میزانhcg سرم بالاتر از حد انتظار
۶)بروز پره اکلامسی قبل از هفته ی ٢۴
٧)استفراغ شدید حاملگی
درمان
پس از تشخیص نهایی حاملگی مولار جهت تخلیه مول باید دیلاتاسیون کورتاژ (D&C) و یا کورتاژ ساکسش انجام شود.اگر بیمار تمایلی به حامله شدن در آینده نداشته باشد ممکن است هیسترکتومی به کورتاژ ساکشن ترجیح داده شود.
حاملگی بعد از مول
حداقل مدت ۶ماه باید زیر نظر بوده و از روش جلوگیری مطمئن استفاده کرد.به دنبال درمان موفقیت آمیز مول ،مشکلی در زمینه ی باروری به وجود نمی آید.نگرانی اصلی در این زمینه این است که در زنان مبتلا به حاملگی مول،خطر بروزمجدد بیماری در حاملگی بعدی افزایش پیدا می کند.