خونریزی های غیر طبیعی رحمی

خونریزی های غیر طبیعی رحمی

قبل از بحث در مورد خونریزی های غیر طبیعی بهتر است مروری بر سیکل قاعدگی طبیعی داشته باشیم.طول مدت هر سیکل قاعدگی حدود ٢١روز تا٣۵روز است که از اولین روز خونریزی قاعدگی تا شروع خونریزی سیکل بعدی حساب می شود.مقدار خونریزی به طور متوسط ٣۵میلی لیترو مدت زمان آن ٣تا٧روز است.
خونریزی های غیر طبیعی رحمی ممکن است در هر سنی برای یک خانم پیش بیاید که علل متفاوتی دارد و در هر سنی علت آن فرق می کند.
علل خونریزی قبل از بلوغ
١)عفونت ٢)جسم خارجی ٣)پرولاپس پیشابراه ۴)صدمه به ناحیه تناسلی ۵)بلوغ زودرس ۶)تومور های دستگاه تناسلی
علل خونریزی در دوران نوجوانی
١)عدم تخمک گذاری ٢)حاملگی ٣)مصرف داروهای هورمونی ۴)اختلالات انعقادی ۵)عفونت ۶)سایر علل:اختلالات تیروئید،هیپراندروژنیسم وتومور
علل خونریزی در دوران باروری
١)حاملگی ٢)اختلالات تیروئید ٣)هیپرپلازی آندومتر ۴)لیومیوم رحم ۵)پولیپ آندومتر و سرویکس
علل خونریزی حوالی یائسگی
١)نئوپلازی سرویکس و واژن ٢)هیپرپلازی آندومتر ٣)پولیپ های آندومتر ۴)حاملگی ۵)لیومیوم رحم ۶)عدم تخمک گذاری
علل خونریزی پس از یائسگی
١)کارسینوم ٢)واژینیت آتروفیک ٣)مصرف داروهای هورمونی ۴)لیومیوم ۵)پولیپ ۶)هیپرپلازی آندومتر
تشخیص
با توجه به سن بیمار و بررسی علل مربوط به آن سن می توان از روش هایی مانند سونو گرافی،شمارش گلبول های خون،تست های هورمونی،تست بارداری،تست عملکرد تیروئید،تست پاپ اسمیر،نمونه برداری از بافت رحم،هیستروسکوپی،سونوگرافی واژینال برای تشخیص خونریزی های غیر طبیعی رحم استفاده کرد.
درمان
مهمترین اصل در درمان خونریزی های غیر طبیعی رحمی شناسایی و درمان عامل به وجود آورنده ی خونریزی است.