رشد ذهنی و بازی های نوزاد:

رشد ذهنی و بازی های نوزاد:

وزن مغز کودک در طی سال اول زندگی دو برابر می شود.این افزایش وزن تا حدودی ناشی از افزایش تعداد سلولهای مغزی و تا حدودی به دلیل رشد اتصالات بین سلولها و قسمتهای مختلف مغز است.بنابراین از بدو تولد،هر صدا،تصویر،تماس،احساس،بو،مزه موجب ساخته شدن اتصالات بشتری می شود.
ایجاد درک عمومی مستلزم کنار هم قرارگرفتن قسمت های متعددی است.برای پیشرفت رشد ذهنی بایستی بینایی،شنوایی،حافظه،ومهارتهای حرکتی باهم پیش بروند.قوای عقلی کودک برای درک اینکه در اطراف او چه می گذردوابسته به حواس و حرکات بدن می باشد.
همگام با افزایش درک عمومی،بسیاری از مهارتهای مغزی و بدنی به سرعت رشد می کنند و توسعه می یابند.عوامل تعیین کننده
در این زمینه عبارت اند از اجتماعی بودن و شخصیت کودک،و محیطی که شما برای او ایجاد می کنید.
?نوزاد:
کودک شما از بدو تولد شروع به فهمیدن می کند.روز اول گوش می دهد و هوشیار است؛روز سوم هنگامی که با او صحبت می کنید
واکنش نشان می دهد و نگاه او عمدی است؛روز نهم چشماش به سمت صدا حرکت می کند.