روشهایی برای تقویت هوش جنین در هنگام بارداری:

روشهایی برای تقویت هوش جنین در هنگام بارداری:

روشهایی برای تقویت هوش جنین در هنگام بارداری:
۱-تیروئیدتان را آزمایش کنید زیرا کم کاری خفیف تیروئید در خانمهای باردار سبب کاهش معنی داری در هوش کودکان می شود.

۲-کولین مصرف کنید، این ماده مغذی در گوشت، تخم مرغ و حبوبات وجود دارد.

۳-ویتامین هایی را که پزشک در دوران بارداری برای شما تجویز می کند مصرف کنید.

۴-با جنین خود حرف بزنید و او را صدا کنید.

۵-ازخوردن دارو بدون تجویز پزشک اجتناب کنید.
۶- از موسیقیهای مناسب استفاده کنید.