زگیل تناسلی

زگیل تناسلی

زگیل تناسلی در حال حاضر شایعترین بیماری مقاربتی است که درسنین جوانی شایعتر است.عامل زگیل تناسلی ویروس پاپیلوم انسانی(hpv) است.
دوره کمون بیماری به طور متوسط ٣ماه بوده و راه اصلی انتقال آن تماس جنسی است و احتمال سرایت بیماری پس از نزدیکی ٢٠تا٧٠درصداست ولی امکان آلوده شدن به وسیله ی خود شخص از ضایعات پوستی سایر نقاط بدن نیزوجود دارد.
علائم
بیماری به صورت پلاک یا ندول های متعدد،روشن یا تیره رنگ با سطحی ناصاف و شیاردار در ناحیه ی تناسلی داخلی و خارجی تظاهر می کند.از نظر بالینی سطح ضایعات شبیه سطح گل کلم است.
تشخیص
تشخیص بیماری با مشاهده ی بالینی ضایعات داده می شود.مواردی که ضایعات نباشندو موارد مشکوک بایستی تحت بیوپسی قرار گیرند.برای این امر ابتدا بایستی نواحی مشکوک را آغشته به محلول اسیداستیک نمودوپس از چنددقیقه نقاطی را که سفید می شوند نمونه برداری کرد.
جهت بررسی و تشخیص سرطان سرویکس در مراحل اولیه توصیه می شود پاپ اسمیر سالانه تکرار شود.همچنین توصیه می شود hpvتایپینگ نیز انجام شود.فقط انواع کمی از hpv باعث سرطان سرویکس می شوند.
درمان
در حال حاضر روش های درمانی قادر به ریشه کن کردن این ویروس نیستندلذا فقط در موارد علامت دار بیماری و یا به دلیل زیبایی درمان صورت می گیرد.
بر حسب وسعت ضایعات و محل گرفتاری روش درمان از دارویی تا جراحی(مانندکرایوتراپی) متفاوت است.