قد و وزن در طی هفته های تکاملی جنین

قد و وزن در طی هفته های تکاملی جنین

قد و وزن در طی هفته های تکاملی جنین

وزن جنین قد جنین هفته
۱گرم ۱٫۶سانتی متر ۸هفته
۲گرم ۲٫۳سانتی متر ۹هفته
۴گرم ۳٫۱سانتی متر ۱۰هفته
۷گرم ۴٫۱سانتی متر ۱۱هفته
۱۴گرم ۵٫۴سانتی متر ۱۲هفته
۲۳گرم ۷٫۴سانتی متر ۱۳هفته
۴۳گرم ۸٫۷سانتی متر ۱۴هفته
۷۰گرم ۱۰٫۱سانتی متر ۱۵هفته
۱۰۰گرم ۱۱٫۶سانتی متر ۱۶هفته
۱۴۰گرم ۱۳سانتی متر ۱۷هفته
۱۹۰گرم ۱۴٫۲سانتی متر ۱۸هفته
۲۴۰گرم ۱۵٫۳سانتی متر ۱۹هفته
۳۰۰گرم ۱۶٫۴سانتی متر ۲۰هفته
۳۶۰گرم ۲۶٫۷سانتی متر ۲۱هفته
۴۳۰گرم ۲۷٫۸سانتی متر ۲۲هفته
۵۰۱گرم ۲۸٫۹سانتی متر ۲۳هفته
۶۰۰گرم ۳۰سانتی متر ۲۴هفته
۶۶۰گرم ۳۴٫۶سانتی متر ۲۵هفته
۷۶۰گرم ۳۵٫۶سانتی متر ۲۶هفته
۸۷۵گرم ۳۶٫۶سانتی متر ۲۷هفته
۱۰۰۵گرم ۳۷٫۶سانتی متر ۲۸هفته
۱۱۵۳گرم ۳۸٫۶سانتی متر ۲۹هفته
۱۳۱۹گرم ۳۹٫۹سانتی متر ۳۰هفته
۱۵۰۲گرم ۴۱٫۱سانتی متر ۳۱هفته
۱۷۰۲گرم ۴۲٫۴سانتی متر ۳۲هفته
۱۹۱۸گرم ۴۳٫۷سانتی متر ۳۳هفته
۲۱۴۶گرم ۴۵سانتی متر ۳۴هفته
۲۳۸۳گرم ۴۶٫۲سانتی متر ۳۵هفته
۲۶۲۲گرم ۴۷٫۴سانتی متر ۳۶هفته
۲۸۵۹گرم ۴۸٫۶ سانتی متر ۳۷هفته
۳۰۸۳گرم ۴۹٫۸سانتی متر ۳۸هفته
۳۲۸۸گرم ۵۰٫۷سانتی متر ۳۹هفته
۳۴۶۲گرم ۵۱٫۲سانتی متر ۴۰هفته
۳۵۹۷گرم ۵۱٫۷سانتی متر ۴۱هفته
۳۶۸۵گرم ۵۱٫۵سانتی متر ۴۲هفته