مشاوره قبل از ازدواج چیست؟ | ناهید خداکرمی

مشاوره قبل از ازدواج چیست؟ | ناهید خداکرمی

این روزها بسیاری از دختران و پسرانی که قصد ازدواج دارند در جستجوی یافتن مرکز یا فردی هستند تا بتواند آنان را برای آغاز یک زندگی مشترک موفقیت آمیز و پر نشاط آماده کند. یک مشاور خوب کسی است که ابتدا با پتانسیل های فیزیکی بدن زن و مرد آشنا باشد.آناتومی و فیزیولوژی زنان و مردان تفاوت های بسیاری دارد که شناخت آن توسط مشاور و کمک به هریک از طرفین جهت آشنایی با عملکرد دستگاه تولید مثل و جنسی می تواند گام مؤثری در شروع زندگی مشترک باشد. تعامل در ارتباط،ارتباط صحیح، مدیریت رفتار، توانایی باروری، بارداری با برنامه و بسیاری از موارد دیگر مباحثی است که در جلسات مشاوره می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد.توانمند شدن دختران و پسران برای شروع زندگی مستقل زناشویی یکی از مهمترین خدماتی است که می توانید در این مرکز دریافت کنید. اگر قصد ازدواج دارید همین امروز با ما تماس بگیرید.
مشاوره با وقت قبلی : ۸۸۶۶۱۸۰۶

ناهید خداکرمی| مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلو

ناهید خداکرمی| مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلواین روزها بسیاری از دختران و پسرانی که قصد ازدواج دارند در جستجوی یافتن مرکز یا فردی هستند تا بتواند آنان را برای آغاز یک زندگی مشترک موفقیت آمیز و پر نشاط آماده کند. یک مشاور خوب کسی است که ابتدا با پتانسیل های فیزیکی بدن زن و مرد آشنا باشد.آناتومی و فیزیولوژی زنان و مردان تفاوت های بسیاری دارد که شناخت آن توسط مشاور و کمک به هریک از طرفین جهت آشنایی با عملکرد دستگاه تولید مثل و جنسی می تواند گام مؤثری در شروع زندگی مشترک باشد. ناهید خداکرمی تعامل در ارتباط،ارتباط صحیح، مدیریت رفتار، توانایی باروری، بارداری با برنامه و بسیاری از موارد دیگر مباحثی است که در جلسات مشاوره می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد. ناهید خداکرمی توانمند شدن دختران و پسران برای شروع زندگی مستقل زناشویی یکی از مهمترین خدماتی است که می توانید در این مرکز دریافت کنید. ناهید خداکرمی اگر قصد ازدواج دارید همین امروز با ما تماس بگیرید. ناهید خداکرمی مشاوره با وقت قبلی : ۸۸۶۶۱۸۰۶ – See more at: http://www.niloocenter.com/2015/11/16/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#sthash.NMYTamDo.dpuf

ناهید خداکرمی| مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلو