واکسیناسیون | مرکز نیلو

واکسیناسیون | مرکز نیلو

واکسیناسیون

در طی حضور نوزاد در بیمارستان و ترجیحا در ۲۴ساعت اول عمر تلقیح واکسن ب.ث.ژ به منظور پیشگیری از سل و واکسن هپاتیت  و خوراندن قطره فلج اطفال انجام می شود.سپس کارت واکسیناسیون برای نوزاد تهیه وبه مادر ارائه می گردد تا طبق زمان بندی درج شده در کارت،مادر به نزدیکترین مرکز بهداشتی محل سکونت خود مراجعه نموده و واکسیناسیون فرزندش را تکمیل نماید.

نوع واکسن

سن نوع واکسن سن

mmr

۱۲ماهگی

ب،ث،ژ-فلج اطفال-هپاتیت ب بدو تولد

سه گانه- فلج اطفال–mmr

۱۸ماهگی

سه گانه- فلج اطفال-هپاتیت ب

۲ماهگی

سه گانه- فلج اطفال

۴تا۶سالگی

سه گانه- فلج اطفال

۴ماهگی

    سه گانه- فلج اطفال-هپاتیت ب

۶ماهگی

 

مصرف ویتامین ها:

ویتامین هادر صورت نیاز با صلاح دید پزشک جهت نوزاد تجوز می شود.

‌ یا مولتی ویتامین می باشد که معمولا ۱۵ روز بعد از تولد تجویز می شود.a+d ویتامین های تجویز شده شامل قطره

۲۰ قطره آ د یا یا ۲۵ قطره مولتی‌ویتامین داده میشود و تنها تفاوت بین ایندو،ترکیبات موجود در آنهاست؛قطره آ د فقط حاوی ویتامین  آ و دی هست ولی مولتی ویتامین بقیه ویتامین ها رانیز داراست.

ارجحیتی در مصرف نوع خارجی مولتی‌ویتامین و ویتامین آ دی وجود ندارد. البته مصرف نوع خارجی آن به شرطی که مقادیر مولتی‌ویتامین آن ۱۵۰۰ واحد در سی‌سی یا میلی‌لیتر و۴۰۰ ویتامین آد واحد باشد، اشکالی ندارد در غیر این صورت (اگر مقادیر گفته شده به این میزان نباشد) نه نوع خارجی و نه نوع ایرانی آن مفید نخواهد بود.

AD نسبت به نوع ایرانی وجود ندارد. البته مصرف نوع خارجی آن به شرطی که مقادیر مولتی‌ویتامین آن ۱۵۰۰ واحد در سی‌سی یا میلی‌لیتر و ویتامین AD، ۴۰۰ واحد باشد، اشکالی ندارد در غیر این صورت (اگر مقادیر گفته شده به این میزان نباشد) نه نوع خارجی و نه نوع ایرانی آن مفید نخواهد بود.»

از ماه ششم بعد از تولد باید به کودک روزانه ۱۵ قطره آهن خورانده شود که این قطره ارزش فوق‌العاده زیادی در رشد و تکامل کودک به خصوص هوش کودک دارد و باید تا پایان دو سالگی این روند طی شود

مرکز نیلو | مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلو

مرکز نیلو | مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلوویتامین هادر صورت نیاز با صلاح دید پزشک جهت نوزاد تجوز می شود.‌مرکز نیلو یا مولتی ویتامین می باشد که معمولا ۱۵ روز بعد از تولد تجویز می شود.a+d ویتامین های تجویز شده شامل قطره۲۰ قطره آ د یا یا ۲۵ قطره مولتی‌ویتامین داده میشود و تنها تفاوت بین ایندو،ترکیبات موجود در آنهاست؛مرکز نیلو قطره آ د فقط حاوی ویتامین آ و دی هست ولی مولتی ویتامین بقیه ویتامین ها رانیز داراست.مرکز نیلو ارجحیتی در مصرف نوع خارجی مولتی‌ویتامین و ویتامین آ دی وجود ندارد. مرکز نیلو البته مصرف نوع خارجی آن به شرطی که مقادیر مولتی‌ویتامین آن ۱۵۰۰ واحد در سی‌سی یا میلی‌لیتر و۴۰۰ ویتامین آد واحد باشد، مرکز نیلو اشکالی ندارد در غیر این صورت (اگر مقادیر گفته شده به این میزان نباشد) نه نوع خارجی و نه نوع ایرانی آن مفید نخواهد بودمرکز نیلو مرکز نیلومرکز نیلو .AD نسبت به نوع ایرانی وجود ندارد. البته مصرف نوع خارجی آن به شرطی که مقادیر مولتی‌ویتامین آن ۱۵۰۰ واحد در سی‌سی یا میلی‌لیتر و ویتامین AD، ۴۰۰ واحد باشد، اشکالی ندارد در غیر این صورت (اگر مقادیر گفته شده به این میزان نباشد) نه نوع خارجی و نه نوع ایرانی آن مفید نخواهد بود.»از ماه ششم بعد از تولد باید به کودک روزانه ۱۵ قطره آهن خورانده شود که این قطره ارزش فوق‌العاده زیادی در رشد و تکامل کودک به خصوص هوش کودک دارد و باید تا پایان دو سالگی این روند طی شود- See more at: http://www.niloocenter.com/2015/12/21/%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86/#sthash.TUQHWhSB.dpuf

مرکز نیلو  | مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلو