١٢ورزش برای مادران همراه فرزندانشان

١٢ورزش برای مادران همراه فرزندانشان

١٢ورزش برای مادران همراه فرزندانشان

١)
روی زمین نشسته،پاها کاملا صاف روی زمین باشد حالا در حالی که فرزندتان را روی ساق پا نشانده اید پنجه هایتان را با دست نگه دارید.

٢)
در همان وضعیتی که هستید فرزندتان را در حالت درازکش به پشت روی پاهایتان بگذارید،حالا سعی کنیدخودتان را به فرزندتان نزدیک کنید،در این حالت عضلات پشت و زیر زانوی شما کشیده می شود.

٣)
روی شکم تان دراز بکشید درحالی که پاهایتان کاملا روی زمین است به کمک دست ها بلند شوید.فرزندتان را روی زمین در مقابل خود بگذارید.در این حالت عضلات شکم شما کشیده می شود.

۴)
درحالت نشسته پاهایتان را کاملا باز کنید و کف دست هایتان را روی زمین بگذارید.فرزندتان رادر مقابل تان بنشانید.

۵)
فرزندتان را در آغوش بگیرید و در حالت نیمه نشسته به طوری که یک پا روی زمین و پای دیگر با زاویه ٩٠درجه در مقابل آن بگذارید.حالا پاها را عوض کنید.

۶)
روی صندلی نشسته و فرزندتان را روی یکی از پاهایتان گذاشته و کاملا پا را صاف کنید و پای دیگر را روی زمین بگذارید و با دست هایتان دست فرزندتان را بگیرید.

٧)
در حالت نشسته فرزندتان را با دستانتان نگه دارید.از شانه هایتان استفاده کنید،فرزندتان را به طرف بالا ببرید و سپس پایین بیاورید و ببوسیدش و دوباره تکرار کنید.

٨)
روی پشت تان دراز بکشید و فرزندتان را روی شکم بنشانید.حالا باسن و ران هایتان رابالاتر از زمین درحالت کشیده قرار بدهید،سپس پایین بیاورید و دوباره تکرار کنید.

٩)
همانطور که به پشت خوابیده اید فرزندتان را روی ساق پا گذاشته و پاها را بالا بیاورید به طوری که زاویه ی ساق و ران تان ٩٠درجه باشد.فرزندتان را با دست هایتان نگه دارید،حالاپاهایتان را پایین بیاورید و دوباره تکرار کنید.

١٠)
روی پشت خوابیده کمرتان را کمی از زمین بلند کنید به طوری که زاویه ی کمر با ران هایتان ٩٠درجه باشد.سپس فرزندتان را روی شکم نشانده و با دست هایتان آن را نگه دارید.حالا به طرف فرزندتان حرکت کنید و ببوسیدش و برگردید.

١١)
روی شکم خوابیده و به کمک دست ها از زمین فاصله گرفته و فقط پنجه هایتان روی زمین باشد.بین ساعد و بازوهایتان زاویه ٩٠درجه باشد.فرزندتان را روی زمین بین دست هایتان در حالت دراز کش بگذارید.

١٢)
در همان حالتی که هستید وضعیت دست ها تغییر داده و در وضعیت شنا قرار بگیرید.به طرف فرزندتان حرکت کنید و ببوسیدش و دوباره برگردید.