پدر ومادر خوب

پدر ومادر خوب

یک پدر ومادر خوب :

-برای فرزندش کار انجام دهد

-در حد معقول آسان گیر و سخاوتمند است

-از نظر انضباطی منصف است

-به فردیت کودک خود احترام میگذارد

-الهام بخش عشق است نه ترس

-الگوی مناسب است

-با فرزندش رفیق است و کارهایی را همراه با او انجام میدهد

-فزندش میتواند به او تکیه دهد

-بیشتر مواقع خوش اخلاق است

-به کودک د محبت میکند

-وقتی فرزندش صدمه میبیند یا به دردسر می افتد با او همدرد میکند

-فرزند خود را تشویق میکند دوستان خود رابه منزل بیاورد

-علاقه دارد جومنزل شاد باشد

-به کودکش به تناسب سن و سال او استقلال میدهد

-انتظار پیشرفت های نامعقول ندارد