کارگاه یک روزه

کارگاه یک روزه

مرکز مشاوره نیلو برگزار میکند

کارگاه یک روزه آموزش شیردهی، هم آغوشی و تماس پوستی مادر و نوزاد

  1.  أهمیت تغذیه با شیر مادر
  2. نحوه صحیح شیردهی ، روش های دوشیدن شیر و روش های نگهداری و ذخیره شیر
  3. مشکلات شیردهی
  4. امتناع شیرخوار از گرفتن پستان و علل گریه شیرخوار
  5. تغذیه با شیر مادر در شرایط خاص و مصرف دارو در دوران شیردهی
  6. إیجاد اعتماد به نفس مادر ، تغذیه تکمیلی و روش های افزایش شیر مادر برای ثبت نام و اطلاعات بیش تَر با ما تماس بگیرید

٠٢١٨٨٢٠٢٣۴٢