کاهش وزن در دوران شیردهی

کاهش وزن در دوران شیردهی

کاهش وزن در دوران شیردهی

تمام افزایش وزنی که در طی بارداری حاصل شده است،در جریان وضع حمل و بلافاصله بعد از آن از دست نمی رود. قسمت اعظم کاهش وزن مادر،درهنگام زایمان(۵/۵کیلوگرم)و در ۲ هفته بعد از آن(حدود ۴ کیلوگرم)رخ می دهد. ۵/۲کیلوگرم دیگر نیز بین هفته دوم و ماه ششم پس از زایمان از دست می رود. بنابراین،با توجه به میانگین کلی کاهش وزن،حدود ۴/۱ کیلوگرم اضافه وزن ناشی از بارداری پا برجا می ماند.

به طور کلی، هر چه میزان افزایش وزن در طول بارداری بیشتر باشد،میزان بیشتری از وزن در دوره پس از زایمان از دست می رود.نکته جالب این است که ارتباطی بین نمایه توده بدنی قبل از بارداری یا افزایش پره ناتال وزن با میزانم باقیمانده افزایش وزن وجود ندارد. افزایش وزن که با بالا رفتن سن و نه با افزایش تعداد بارداری رخ می دهد،به عنوان عامل اصلی موثر بر افزایش وزن در طول زمان در نظر گرفته می شود.
در زنان شیرده بیشتر از ۲ کیلوگرم کاهش وزن در هر ماه،ممنوع است.رژیم های سخت سبب سوختن چربی ها وارد شیر مادر می شود و برای شیرخوار مضر است.