وضعیت قرارگیری صحیح مادر در دوران بارداری برای سلامت و سرحال بودن او کاملاً ضروری است.

وضعیت قرارگیری صحیح مادر در دوران بارداری برای سلامت و سرحال بودن او کاملاً ضروری است.Capture

وضعیت قرارگیری صحیح مادر در دوران بارداری برای سلامت و سرحال بودن او کاملاً ضروری است.
وضعیت قرارگیری بدن عبارت است از طریقه ایستادن،نشستن،خوابیدن،تغییر از یک وضعیت به وضعیت دیگر مانند غلت زدن در رختخواب،بلند شدن و دیگر حرکات می باشد.