انزال پیش از موقع

انزال پیش از موقع

انزال پیش از موقع :

انزال با تحریک خیلی کم که میتواند قبل ، درحین و یا بلافاصله بعد ازعمل دخول صورت بگیرد واین انزال قبل از تمایل فرد باشد را انزال زودرس می گویند.6

 باید به عوامل تاثیر گذار در مدت زمان تحریک جنسی مانند جدید بودن موقعیت یا شریک جنسی  و فراوانی فعالیت جنسی اخیر ،استفاده از موادو… توجه کرد.

هیچ تعریف کمی  در مورد زود ارضاعی وجود ندارد اما به طور کلی انزال قبل از ۲دقیقه از زمان دخول در واژن همراه با ناتوانی از کنترل انزال از شاخص های مهم آن محسوب می شود.

عوامل احتمالی ایجاد انزال زودرس شامل عوامل روانی بازدارنده مانند اضطراب،احساس گناه و افسردگی و …،

تجارب اولیه ،فعالیت جنسی در فواصل زیاد، ازدواج و زندگی زناشویی توام با استرس، تحریک جنسی سریعتر و …میباشد.

روشهای درمانی پیشنهادی:

۱-مراجعه به ماما برای مشاوره و گرفتن اطلاعات  و آموزش تکنیک های اختصاصی و درنظر گرفتن جنبه های  متعدد در رابطه زناشویی که در این مرحله مشکل درصد زیادی از مراجعین حل خواهد شد.

۲-مداخلات دارویی که حتما با مشورت فرد متخصص استفاده شود.

انزال پیش از موقع | مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلو

انزال پیش از موقع| مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلو

انزال پیش از موقع | مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلو