چند بار در شبانه روز و به چه مدت شیرخوار

چند بار در شبانه روز و به چه مدت شیرخوار
نیاز به شیر خوردن دارد ؟ تغذیه شیرخوار نباید برحسب ساعت تنظیم شود بلکه باید بر حسب میل و تقاضایش به پستان گذاشته شود. وقتی جریان شیر برقرار شد، معمولاً شیر خوار ۸ -۱۲ بار در شبانه روز و بعضی روزها بیشتر، نیاز به شیرخوردن دارد که شامل تغذیه شبانه هم می شود. در تغذیه با شیر مادر دفعات تغذیه و مدت مکیدن در هر وعده نباید محدود شود. در این صورت تولید شیر هم بیشتر می شود. اجازه بدهید تا هر مدتی که کودک تمایل دارد، به مکیدن پستان ادامه دهد مشروط بر آن که پستان را خوب گرفته باشد. شیرخواران از لحاظ مدت تغذیه از پستان در هر وعده بسیار متفاوت هستند. بطوریکه مکیدن بین ۵ تا ۴۰دقیقه معمول است (اگر تغذیه شیرخوار مرتبا بیش از این طول می کشد، ممکن است نشان دهنده وضعیت نادرست پستان گرفتن او باشد. این وضعیت را با کمک کارکنان بهداشتی کنترل کنید).

کلاسهای بارداری | مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلو

کلاسهای بارداری | مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلو وزن مغز کودک در طی سال اول زندگی دو برابر می شود.این افزایش وزن تا حدودی ناشی از افزایش تعداد سلولهای مغزی و تاحدودی به دلیل رشد اتصالات بین سلولها و قسمتهای مختلف مغز است.بنابراین از بدو تولد،هر صدا،تصویر،تماس،احساس،بو،مزهموجب ساخته شدن اتصالات بشتری می شود.ایجاد درک عمومی مستلزم کنار هم قرارگرفتن قسمت های متعددی است.برای پیشرفت رشد ذهنی بایستی بینایی،شنوایی،حافظه،ومهارتهای حرکتی باهم پیش بروند.قوای عقلی کودک برای درک اینکه در اطراف او چه می گذردوابسته به حواس و حرکات بدنمی باشد.همگام با افزایش درک عمومی،بسیاری از مهارتهای مغزی و بدنی به سرعت رشد می کنند و توسعه می یابند.عوامل تعیین کنندهدر این زمینه عبارت اند از اجتماعی بودن و شخصیت کودک،و محیطی که شما برای او ایجاد می کنید.نوزادکدک شما از بدو تولد شروع به فهمیدن می کند.روز اول گوش می دهد و هوشیار استروز سوم هنگامی که با او صحبت می کنیواکنش نشان می دهد و نگاه او عمدی است؛روز نهم چشماش به سمت صدا حرکت می کند؛روزچهاردهم مادر خودرا می شناس؛روز هیجدهم صدادر می آورد و سرش را به سمت صدا می چرخاند؛رو بیست وچهارم او دارای مجموعه واژگان صوتی است و وقتی مادرش صحبت می کند،دهان خودرا تغییر شکل می دهد.چگونه می توانید کمک کنید:به تمامی علائم و صداهای او پاسخ دهید،اجازه دهید حرکت دهانتان را ببیند؛سر و بدن خود را به عنوان سلام زیاد حرکت دهید.*کودک فاصله ۲۰تا۲۵سانتمتری را به وضوح می بیند.بنابراین صورت خود،اشیا،انگشتان در حال حرکت خودرا در حدود همین *فاصله برای او قرار دهد.حواس او راتحریک کنید:با کودک صحبت و برایش آوازبخوانید؛اورا نزدیک خود گیرید و تکان دهید،اشیا را از فاصله کاملا نزدیک صورتش به او نشاندهید طوری که آنهاراببیند.۴هفتگیکودک شما حرکات صحبت کردن را می فهمد و دهانش را به تقلید از تکلم باز و بسته می کند.او رفتارش را با آهنگ صدای شماتطبیق می دهد؛اگر با آرامصحبت کنید ساکت می شود و اگر از صدای خشن یا بلند استفاده کنید،مضطرب می شود.چگونه می توانید کمک کنید*علاقه کودک به فعالیت های موزون را با صحبت کردن به شیوه آهنگین ارضا کنید.*لالایی بخوانید؛زیاد بخندید*تماس جسمانی داشته باشید.او را محکم بگیریدو تکان دهید،تاب دهید،و بچرخانید.از صندلی یا گهواره از نوی که می توان کودکرا تاب داد استفاده کنید.از علاقه او به فعالیتهای موزون سود ببریدبا صدای آهنگین با کودک صحبت کنید؛برایش لالایی بخوانید،و در حالی که در آغوششان است حرکت کنید و او را تکان و تابدهید.۶هفتگیوقتی با کودکتان صحبت می کنید به شما لبخند کوتاهی می زند و سرش راتکان می دهد .هنگامی که با او صحبت می کنید صداهای کوتاه وحلقی از خود در می آورد.چگونه می توانید کمک کنید:کودک روی شما تمرکز حاصل می کند،بنابراین تا حد امکان با حالت زنده صورت خود و حفظ تماس چشمی به او کمک کنید.**برای جلب توجه کودک؛انگشتان خود یا اسباب بازی ها را به حوزه دید او وارد و خارج کنید.به طور متناوب در دو طرفصورت او صحبت کنید.علاقه اورا بیدار کنیدهنگام حرف زدن تماس چشمی خودرا ا کودک حفظ کنید و قیافه جالب توجهی به خود بگیریید؛از دو طرف صورت کودک با او
حرف بزنید تا صداها را از جهات مختلف بشنود.۸هفتگی

کلاسهای بارداری | مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلو