١٢ورزش برای مادران همراه فرزندانشانزایمان

١٢ورزش برای مادران همراه فرزندانشان

١٢ورزش برای مادران همراه فرزندانشان ١) روی زمین نشسته،پاها کاملا صاف روی زمین باشد حالا در حالی که فرزندتان را…

زایمان دیررسزایمان

زایمان دیررس

اگرزایمان بعداز ۴٢هفته کامل از اولین روزآخرین دوره ی قاعدگی اتفاق بیفتد زایمان دیررس (پست ترم)است.البته ممکن است واقعا حاملگی…

افسردگی پس از زایمان چیست؟زایمان

افسردگی پس از زایمان چیست؟

افسردگی پس از زایمان چیست؟ افسردگی پس از زایمان تقریبا به سایر افسردگی ها شباهت داردو در عرض ۴هفته تا٣ماه…